Ψηφιακό μοντέλο

Το Green VET Choices Ψηφιακό Μοντέλο – Περιλαμβάνει ένα επαγγελματικό περιοδικό και ένα βασικό τμήμα βίντεο ανθολογίας που εισάγει τις καινοτόμες μεθοδολογίες και διδακτικές έννοιες που εφαρμόζονται στο έργο και παρουσιάζει βασικά άρθρα από ειδικούς.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-IT01-KA220-VET- 000032968.