Ενημερωτικό Δελτίο #1

Το έργο

Η Κλιματική Αλλαγή αφορά όλους μας και είναι πραγματική απειλή για την παγκόσμια κοινωνία.Εκτιμάται ότι θα επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους και θα προκαλέσειτεράστιες φυσικές καταστροφές σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-IT01-KA220-VET- 000032968.