Boj proti podnebnim spremembam in spodbujanje inovacij s povečanjem zanimanja za zelene poklice poklicnega izobraževanja in usposabljanja s krepitvijo digitalnega pripovedovanja zgodb.

E-učenje

Virtualni portal Green VET Choices bo odprto in participativno učno okolje, ki bo uporabljalo pristop motiviranega pripovedovanja zgodb, da bi se uporabnikom omogočilo sprejemanje lastnih odločitev in informiranje o zelenih poklicih. Digitalne spretnosti in kompetence bodo pridobivali preko zgodb scenarijev, ki temeljijo na izzivih, ki nato uporabnike pripeljejo do zaključkov posameznih zgodb in jim zagotovijo ustrezne učne rezultate, okvir za potrjevanje značk in sistem kariernega svetovanja z zbirko možnosti zelenih poklicov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Virtualni portal bo na voljo tudi kot različica aplikacije.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-IT01-KA220-VET- 000032968.